Bratabandha (Upanayana Sanakar)

Bratabandha (Upanayana Sanakar)

Upa means ‘near’. Nayana means ‘to take (him) to,’ i.e. to take the son to the teacher (guru). Upanayana also called bratabanda is a rite of passage conducted usually at eight years of age. The male child is initiated by the Purohit and given a janai or yagnopavit. The janai has three strings which symbolize the three gunas each-sattva (truth), rajas (passion), and tamas (darkness).

Call to Order
Category:

Items

ब्रतबन्ध बिशेस 
क्र.स.विवरण संख्या क्र.स.विवरणसंख्या
कुश२ मुठानरिवल२ वटा
दुना टपरीसेतो कपडा५ मि
आशनीरातो कपडा५ मि
समिधा५ मुठा१०लिंग५ वटा
चक्र(जौं, तिल, चामल)३ केजी११कलश१३ वोटा
घिउ१ केजी
मात्रिका पुजा 
क्र.स.विवरणसंख्याक्र.स.विवरणसंख्या
काठको फल्याक, गोबर, दुबोकर्मपात्र१ वटा
पुजा सामाग्री (धुप, दिप, नैबेध्य, जनै, सौभाग्य वस्त्र, कुश)दुना टपरी चामल७ भाग
गृहपुजाको सामाग्री 
क्र.स.विवरणसंख्या क्र.स.विवरणसंख्या 
जनै सुपारी१०-१० वटादहि चामल
पुजा सामाग्री(पध, अध्य, अचिमनियण, पुनराचमनियंद)ग्रहका रंग अनुसारका कपडा
छाता, वस्त्र, जुत्ता, लठी
चुडाकर्मका   सामाग्री 
क्र.स.विवरणसंख्याक्र.स.विवरण संख्या
मेसिन कपाल खौरिन,धुम्सिको काँडा
काँचको थाल, कचौरारुमाल
उपनयन कर्मको सामाग्री 
क्र.स.विवरणसंख्याक्र.स.विवरणसंख्या
मेखुलामृगको छाला
कौपिनधनुस बाण (छ्यत्रिय)
यगोपब्बितमृगचर्म (छ्यत्रिय)
मन्त्र सुन्न आबस्यक सामाग्री 
क्र.स.विवरणसंख्याक्र.स.विवरणसंख्या
चामल१ केजीपंचपात्र आच्मनी
फलपछ्यौरा
जनैयथारात्दी सामाग्री
मित्रादानका लागि आबस्यक सामाग्री
क्र.स.विवरणसंख्याक्र.स.विवरणसंख्या
चामल१० केजीमित्रापात्र१ वटा
अग्निस्थापनाका लागि आबस्यक पर्ने सामाग्री
 क्र.स. विवरण संख्या क्र.स. विवरण संख्या
 १ कलश५ वटा १९ धान२ केजी
 दियो१ सेट२० दुना२० वटा
रातो कपडा१ मि२१टपरी२० वटा
सेतो कपडा१ मि२२पंचरत्न
नरिवल२ वटा२३पन्चामृत(दुध,दहि,मह,चिनी,घिउ)
पंचपल्लव५ वटा२४पंचगब्य(दुध,दहि,घिउ,गोबर,गंहत)
जनै१० जोर२५कुश१ मुठा
सुपारी१० वटा२६सुरी१ वटा
रक्छ्याबंधन१ मुठा२७आज्यपात्र१ वटा
१०बत्ति१ मुठा२८चक्रथाली१ वटा
११घिउ०.५ केजी२९कर्मपात्र१ वटा
१२ जौं, तिल, चामल३ केजी३० पंचपाला थाली१ वोटा
१३ चामल३ केजी३१ पन्चोपचारका लागि थाली५ वटा
१४बस्ने चकटी३२फलफूल, मसला, मिठाई
१५फूल दुबो३३बेसार,मास, फलाम३ मुठी
१६छायापात्र३४पान मसला
१७समिधा५ मुठी३५ब्राह्मणबरण(धोति,टोपी,गन्जीगम्छा)
१८पुजा सामाग्री(अबिर,  जौं,तिल,केशरी,चन्दन, अछ्यता)३६अर्ध्याका लागि(दुबो, सर्स्यु,जौं, तिल, कुश, जल, फल, अछ्यता)
बेद्पाठका लागि  समाबर्तानका लागि 
 क्र.स. विवरणसंख्या क्र.स.विवरणसंख्या
बेदको पुस्तकसम्पुर्ण फेर्ने कपडा
अस्टपुर्णपात्रपुष्पमाला, ऐना, छाता, जुत्ता

Description

Upa means ‘near’. Nayana means ‘to take (him) to,’ i.e. to take the son to the teacher (guru). Upanayana also called bratabanda is a rite of passage conducted usually at eight years of age. The male child is initiated by the Purohit and given a janai or yagnopavit. The janai has three strings which symbolize the three gunas each-sattva (truth), rajas (passion), and tamas (darkness).

Call to Order
Category:

Items

ब्रतबन्ध बिशेस 
क्र.स.विवरण संख्या क्र.स.विवरणसंख्या
कुश२ मुठानरिवल२ वटा
दुना टपरीसेतो कपडा५ मि
आशनीरातो कपडा५ मि
समिधा५ मुठा१०लिंग५ वटा
चक्र(जौं, तिल, चामल)३ केजी११कलश१३ वोटा
घिउ१ केजी
मात्रिका पुजा 
क्र.स.विवरणसंख्याक्र.स.विवरणसंख्या
काठको फल्याक, गोबर, दुबोकर्मपात्र१ वटा
पुजा सामाग्री (धुप, दिप, नैबेध्य, जनै, सौभाग्य वस्त्र, कुश)दुना टपरी चामल७ भाग
गृहपुजाको सामाग्री 
क्र.स.विवरणसंख्या क्र.स.विवरणसंख्या 
जनै सुपारी१०-१० वटादहि चामल
पुजा सामाग्री(पध, अध्य, अचिमनियण, पुनराचमनियंद)ग्रहका रंग अनुसारका कपडा
छाता, वस्त्र, जुत्ता, लठी
चुडाकर्मका   सामाग्री 
क्र.स.विवरणसंख्याक्र.स.विवरण संख्या
मेसिन कपाल खौरिन,धुम्सिको काँडा
काँचको थाल, कचौरारुमाल
उपनयन कर्मको सामाग्री 
क्र.स.विवरणसंख्याक्र.स.विवरणसंख्या
मेखुलामृगको छाला
कौपिनधनुस बाण (छ्यत्रिय)
यगोपब्बितमृगचर्म (छ्यत्रिय)
मन्त्र सुन्न आबस्यक सामाग्री 
क्र.स.विवरणसंख्याक्र.स.विवरणसंख्या
चामल१ केजीपंचपात्र आच्मनी
फलपछ्यौरा
जनैयथारात्दी सामाग्री
मित्रादानका लागि आबस्यक सामाग्री
क्र.स.विवरणसंख्याक्र.स.विवरणसंख्या
चामल१० केजीमित्रापात्र१ वटा
अग्निस्थापनाका लागि आबस्यक पर्ने सामाग्री
 क्र.स. विवरण संख्या क्र.स. विवरण संख्या
 १ कलश५ वटा १९ धान२ केजी
 दियो१ सेट२० दुना२० वटा
रातो कपडा१ मि२१टपरी२० वटा
सेतो कपडा१ मि२२पंचरत्न
नरिवल२ वटा२३पन्चामृत(दुध,दहि,मह,चिनी,घिउ)
पंचपल्लव५ वटा२४पंचगब्य(दुध,दहि,घिउ,गोबर,गंहत)
जनै१० जोर२५कुश१ मुठा
सुपारी१० वटा२६सुरी१ वटा
रक्छ्याबंधन१ मुठा२७आज्यपात्र१ वटा
१०बत्ति१ मुठा२८चक्रथाली१ वटा
११घिउ०.५ केजी२९कर्मपात्र१ वटा
१२ जौं, तिल, चामल३ केजी३० पंचपाला थाली१ वोटा
१३ चामल३ केजी३१ पन्चोपचारका लागि थाली५ वटा
१४बस्ने चकटी३२फलफूल, मसला, मिठाई
१५फूल दुबो३३बेसार,मास, फलाम३ मुठी
१६छायापात्र३४पान मसला
१७समिधा५ मुठी३५ब्राह्मणबरण(धोति,टोपी,गन्जीगम्छा)
१८पुजा सामाग्री(अबिर,  जौं,तिल,केशरी,चन्दन, अछ्यता)३६अर्ध्याका लागि(दुबो, सर्स्यु,जौं, तिल, कुश, जल, फल, अछ्यता)
बेद्पाठका लागि  समाबर्तानका लागि 
 क्र.स. विवरणसंख्या क्र.स.विवरणसंख्या
बेदको पुस्तकसम्पुर्ण फेर्ने कपडा
अस्टपुर्णपात्रपुष्पमाला, ऐना, छाता, जुत्ता

Description

Upa means ‘near’. Nayana means ‘to take (him) to,’ i.e. to take the son to the teacher (guru). Upanayana also called bratabanda is a rite of passage conducted usually at eight years of age. The male child is initiated by the Purohit and given a janai or yagnopavit. The janai has three strings which symbolize the three gunas each-sattva (truth), rajas (passion), and tamas (darkness). Each string also denotes the debt (rin) he owes to the ancestors (pitri/matri), seers (rishis), and gods (devas). All of the strings are tied together into a knot known as the brahmagranthi which represent Brahma (the creator), Vishnu (the preserver) and Shiva (the destroyer). It is one of the most important of the sixteen samskaras.

At PujaSewa.com we highly prioritize client satisfaction. Our Priest Services, Astrology Services, and Puja Samagri Home Delivery Service have been tailored to satisfy all of your religious needs and are offered at reasonable prices. Remember us for planning and conducting any Hindu religious rite (puja). We are just a call or email away.